Find the best flights deal
 
  23 กรกฎาคม 2562 05:03 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 137 ออกแล้ว!..ISSUE 0137 (May-Jun19) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : อภิสิทธิ์ลั่นดูแลแรงงานให้มั่นคงในชีวิต

โดย คมชัดลึก

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2552 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดังนี้
พี่น้องผู้ใช้แรงงาน และพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลาย

 วันนี้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2552 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญของบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทยและผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสพูดถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน และบอกเล่าถึงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกิจการด้านแรงงานในวันนี้
 เราทุกคนต่างก็เคยได้ยินคำพูดที่ว่า "แรงงานสร้างสรรค์โลก" กันมาแล้ว คำพูดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้แรงงานนั้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้ที่ใช้แรงงานของ ตนบันดาลสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้บังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้อย่างมากมายเท่านั้น แต่ยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและสังคมให้เจริญก้าว หน้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้น ทุก ๆ ประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยของเรา จึงให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างยิ่ง

 ในปีพุทธศักราช 2552 นี้ สถานการณ์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็น ปีที่มีความยาก ลำบากอีกปีหนึ่ง เพราะในขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ต่างก็กำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งใน ประวัติศาสตร์ของโลก ซึ่งทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ทำให้สถานประกอบกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก และสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 ราย ต้องประสบปัญหาในการดำเนินกิจการ บางรายอาจจะถึงขั้นเลิกกิจการ ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าต้องส่งผลกระทบมาถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานด้วย โดยได้มีการคาดการณ์ตัวเลขผู้ที่จะถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ใน ปี 2552 ประมาณ 8 แสนคน และยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ซึ่งก็คือผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในทุกระดับด้วย

 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไข โดยนอกจากการเร่งแก้ไขปัญหาให้เศรษฐกิจทั้งระบบของประเทศ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โลกให้น้อยที่สุดแล้ว ยังต้องเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็รวมถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั่นเอง
พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เคารพครับ

 ในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น นอกจากรัฐบาลจะได้เร่งนำความเชื่อมั่นของนักลงทุน นักการค้า และนักท่องเที่ยวกลับคืนมา โดยใช้เวทีระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด และได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยตรงแล้ว ยังได้ออกมาตรการหลายด้านเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เช่น มาตรการช่วยค่าครองชีพ ช่วยค่ารถเมล์ หรือช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ มาตรการสนับสนุนโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ การเพิ่มค่าตอบแทนแก่ อสม. และโครงการเช็คช่วยชาติ ส่วนในระยะยาวรัฐบาลได้กำหนดให้เพิ่มการลงทุนด้านการเพิ่มผลผลิตด้านอาหาร พลังงานทดแทน และโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค คมนาคม แหล่งน้ำ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยให้การท่องเที่ยวเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ เป็นต้น

 ส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้น นอกจากมาตรการที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น มาตรการช่วยค่าครองชีพ ซึ่งพี่น้องผู้ใช้แรงงานเองก็ได้รับประโยชน์ด้วยแล้ว รัฐบาลยังได้ดำเนินโครงการต้นกล้าอาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างหรือกำลังจะถูกเลิกจ้างงาน โครงการนี้นอกจากจะทำให้แรงงานได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแล้ว ยังสามารถทำให้กลับเข้าสู่การจ้างงานโดยเร็วได้อีกด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยัง ได้กำหนดมาตรการที่จะรับมือสถานการณ์เลิกจ้างในปี 2552 คือการติดตามให้ความช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้ม ครองแรงงาน และช่วยเหลือทางการเงินผ่านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานขึ้นติดตามสถานการณ์เลิกจ้างและการช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และรายงานให้รัฐบาลทราบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่แรงงานนอกระบบ ซึ่งมีหลักประกันความมั่นคงน้อย โดยจะให้มีการจัดระบบการคุ้มครอง และการให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป
พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับ

 รัฐบาลไม่อยากให้ท่านทั้งหลายวิตกหรือตื่นตระหนกเกินไปในสถานการณ์ ทั้งทางเศรษฐกิจและแรงงานที่ กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลได้ให้ทุกหน่วยเตรียมการรับมือกับปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ว ผมมั่นใจว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ประเทศไทยของเราเคยมีประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันมาแล้วในอดีตและเราก็สามารถ ผ่านพ้นมาได้ทุกครั้ง เพราะฉะนั้นเราสามารถนำบทเรียนหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

 การแก้ไขปัญหาที่มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือและความร่วมใจกันของทุก ๆ ฝ่าย ส่วนในด้านแรงงาน ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างซึ่งต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน จะต้องมีความเข้าอกเข้าใจกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในขณะเดียวกันทุกฝ่ายก็ต้องมีการปรับตัว และมีแนวคิดในหลักการพึ่งพาและพัฒนาตนเองด้วย เช่นการพยายามลดรายจ่าย การพัฒนาฝีมือและความรู้ต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนขึ้น หรือรวมไปถึงการเพิ่มรายได้ด้วยการหาอาชีพเสริม เป็นต้น

 สำหรับรัฐบาลนั้น ผมขอให้ความมั่นใจว่าจะดูแลแก้ไขปัญหาของประเทศ และพี่น้องประชาชน ตลอดจนของผู้ใช้แรงงานให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต โดยการทำงานจะยึดหลักนิติธรรม ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในโอกาสวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพ นับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานและ ครอบครัว ตลอดทั้งพี่น้องประชาชนทุกคน จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สวัสดีครับ

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search