Find the best flights deal
 

  11 สิงหาคม 2565 17:35 Search
amthaipaper นสพ แอมไทย นสพ ไทยในสหราชอาณาจักร ติดต่อเราได้ที่ contact@amthai.co.uk , Line ID: AmthaiUK , Facebook, IG, Twitter: Amthaipaper    

Education : เปิดรับสมัครแล้ว! สำหรับคนไทยในต่างแดน เรียนปริญญาตรีในต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง สนามสอบ ณ สถานทูตไทยในลอนดอน

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับคนไทยในต่างแดน เรียนปริญญาตรีในต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ค่าเรียนราคาไม่แพง (ถ้าเทียบกับเรียนเมืองนอก) สนามสอบ สถานทูตไทยในลอนดอน


มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ 


หลักสูตรที่เปิดสอน 

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2562

-ศูนย์สอบประเทศสหราชอาณาจักร  สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน …………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสารหลักฐานการสมัคร 

1.ใบสมัครเป็นนักศึกษาที่มีลายมือชื่อของผู้สมัคร 1 ฉบับ (หมายเหตุ: ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ได้จากการสมัครออนไลน์)

2. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

2.1 กรณีขอเทียบโอนหน่วยกิต ต้องส่งสำเนาใบรับรองผลการศึกษาอีก 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบใบเทียบวุฒิ โดยสามารถยื่นขอได้ที่กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น  

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการไทย หรือสำเนาบัตรประจำตัวของประเทศนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) โดยถ่ายสำเนา 2 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1  กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด

4.2  กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ .3 หรือเทียบเท่าให้ส่งหนังสือรับรอง หรือสำเนาหลักฐานแสดง

 ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 5.3 หรือ ข้อ 5.4 หรือ ข้อ 5.5 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย

 คุณวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ .. 2549 

4.3  กรณีเป็นพระภิกษุ ให้ส่งสำเนาใบสุทธิทางพระ

5. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียน ชื่อสกุล ตัวบรรจงหลังรูปทุกรูป


ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

โทร(662) 310 8196-7 หรือ (662) 310 8664-5 e-mail : oasc@ru.ac.th 


 

เว็บไซต์ : www.oasc.ru.ac.th

 

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search