Find the best flights deal
 
  22 กรกฎาคม 2562 20:36 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 137 ออกแล้ว!..ISSUE 0137 (May-Jun19) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

News & Analysis : สถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013

โดย amthai

 เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 นี้!


สำหรับบุคคลสัญชาติไทยไม่ว่าจะถือวีซ่าอะไรที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรหมดอายุ หรือ สูญหาย สามารถมาติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่ สถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เลขบัตรประชาชนมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที รอรับบัตรใหม่ได้ โดยการออกบัตรจากสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน จะมีตัวอักษร LON ตามด้วยตัวเลขอยู่บนบัตร
ในกรณีที่บัตรสูญหาย ท่านสามารถมาแจ้งขอทำบัตรใหม่ที่สถานทูตไทยได้ทันทีโดยไม่ต้องนำใบแจ้งความ 


ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน จะเปิดให้บริหารทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่14 ตุลาคม 2556 นี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น. ทั้งนี้ สามารถจองคิวได้ทุกวันทำการในเวลาราชการ เพื่อขอรับบริการ โดยติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0207 589 2944 
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร หรือไอร์แลนด์ 
สามารถขอมีบัตรได้เฉพาะ ขอมีบัตรใหม่ ได้แก่ บัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือ ขอเปลี่ยนบัตร ได้แก่ บัตรชำรุด เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เปลี่ยนที่อยู่ โดยสามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ได้ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด 1 ปอนด์

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
1.
บัตรหมดอายุ แสดงบัตรเดิมที่หมดอายุ
2.
บัตรหาย หรือถูกทำลาย แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
3.
บัตรชำรุด แสดงบัตรเดิมที่ชำรุด หากชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ให้นำเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
4.
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล บัตรเดิม
5.
เปลี่ยนที่อยู่ แสดงทะเบียนบ้าน บัตรเดิม

From 14 Oct 2013, Thai nationals will be able to renew their Identification card or have them replaced if they are lost or damaged. The issuance of the Thai Identification cards for the first-time applicants is not included in the service overseas. Those who seek to avail themselves of this service must own a Thai Identification card and resides in the United Kingdom. The service is expected to be officially available from 14 Oct 2013 at the Royal Thai Embassy in London.

 

 

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครองได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ และพบปะกับผู้แทนชุมชนชาวไทย

 

เมื่อวันที่ 5 มิ..2556 นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครองได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ และพบปะกับผู้แทนชุมชนชาวไทยซึ่งเดินทาง มาจากเมืองต่างๆ ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประมาณ 30 คน รวมทั้งสื่อมวลชนในกรุงลอนดอน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งตอบปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำบัตรประชาชนไทยให้แก่ชาวไทยในต่างประเทศ และทดลองผลิตบัตรประชาชนตัวอย่าง

 

ถ่ายภาพกับตัวแทนชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร

On 5 June 2013, H.E. Mr Pasan Teparak, Ambassador, welcomed representatives from the Department of Provincial Administration led by Mr Chukiat Mamuttakan, Deputy Director-General, on their trip to the United Kingdom in preparation for the launching of the renewal of the Thai identification card service at the Royal Thai Embassy in London. In this connection, Thai representatives throughout United Kingdom were invited to learn about the plan to launch the renewal of Thai identification card service and to observe the process of the making of the identification card which takes only 15 minutes per card.

 

 

ทีมงานกงสุลของสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

 

 

 www.facebook.com/amthaipaper

 

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search