Find the best flights deal
 

  28 พฤศจิกายน 2564 11:29 Search
amthaipaper นสพ แอมไทย นสพ ไทยในสหราชอาณาจักร ติดต่อเราได้ที่ contact@amthai.co.uk , Line ID: AmthaiUK , Facebook, IG, Twitter: Amthaipaper    

Europe : สาส์นจากนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

สาส์นจากนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป

ผมและชุมชนชาวไทยในประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าหนังสือพิมพ์ “แอมไทย”จะขยายพื้นที่สำหรับการรายงานข่าวเกี่ยวกับคนไทยในเบลเยียมและประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยจะเริ่มที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของชุมชนไทยในเบลเยียมเป็นประเทศแรก ในโอกาสที่พวกเราจะร่วมกันจัดงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 4 ที่กรุงบรัสเซลส์ ในวันที่ 13 กันยายน ศกนี้                     

การริเริ่มดังกล่าวของหนังสือพิมพ์แอมไทย จะเป็นการเชื่อมโยงคนไทยในยุโรปให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยการติดตามข่าวคราวและให้ทราบความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยในยุโรปของคนไทย และยังเป็นโอกาสให้ชุมชนคนไทยได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี การเป็นตัวแทนที่ดีของไทยในต่างประเทศ การช่วยส่งเสริมคุณค่า ความงดงามของไทยให้ประจักษ์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีหนังสือพิมพ์แอมไทยเป็นสื่อสะท้อนเชื่อมความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือพิมพ์แอมไทยจะปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ต่อไป เป็นผู้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดและกิจกรรมของคนไทยในยุโรป เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้คนไทยในแต่ละประเทศมีกัลยาณมิตรต่อกันและกัน และต่อคนในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อจะทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังเช่นที่ “แอมไทย” ได้ทำหน้าที่มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

ในอนาคตอันใกล้นี้ คนไทยในเบลเยียม รวมทั้งคนไทยในประเทศอื่นๆ ในยุโรป คงได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของพี่น้องชาวไทยในอังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในยุโรปมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะจากอังกฤษ เพราะชุมชนชาวไทยที่อังกฤษมีความเข้มแข็ง ทีมประเทศไทย ณ กรุงลอนดอนนำโดยท่านเอกอัครราชทูตกิติ วะสีนนท์ ได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากมายตลอดปีในหลายๆ เมือง และที่อังกฤษยังมีพุทธศาสนาที่ได้หยั่งรากมั่นคงที่สุดในยุโรป

ผมขออวยพรให้ผู้จัดทำ “แอมไทย” ทุกท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อทำสื่อที่ดีของชุมชนไทยในยุโรปให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างน่าเชื่อถือ และรับผิดชอบยิ่งๆ ขึ้นไป                                                                

                                                                                    

                                                                                      

                                                                                         สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

                                                                                         สิงหาคม 2552

                                                               

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search